top of page

TEIRMICHEAN IS CUMHAICHEAN

O'N BHALLTACHD

7.
Ballrachd

7.1.
Bidh na Buill air an dèanamh suas de luchd-aontachaidh a’ mheòrachan co-chomainn agus Daoine is Buidhnean a tha ag aontachadh a bhith nam Buill agus a tha clàraichte mar sin ann an clàr nam ball.

7.2.
Cha bhi nas lugha na 20 ball aig a’ Chompanaidh aig àm sam bith.

7.3.
Ma tha an àireamh de Bhuill a’ tuiteam fo 20 chan fhaod na Stiùirichean gnothach sam bith a dhèanamh ach ceumannan a ghabhail gus dèanamh cinnteach gun tèid Buill gu leòr a leigeil a-steach gus leigeil leis a’ Chompanaidh cumail ri artaigil 7.2.

8.
Slatan-tomhais Ballrachd

8.1.
Tha ballrachd na Companaidh fosgailte do:

8.1.1.
Daoine fa leth aois 16 no nas sine a tha (agus Buidhnean a tha) nam buill den Choimhearsnachd (“Buill Àbhaisteach”); agus

8.1.2.
Daoine fa leth eadar 12 agus 15 a tha nam buill den Choimhearsnachd (“Buill Òga”) (Buill mar sin nach eil airidh air a bhith nan Stiùirichean).

8.2.
Ma sguireas neach no buidheann de bhith a’ coileanadh nan slatan-tomhais ann an artaigil 8.1.1 no 8.1.2, feumaidh an Neach no a’ Bhuidheann sin innse don Chompanaidh. Faodaidh a’ Chompanaidh roghnachadh Ball Òg ath-sheòrsachadh mar Bhall Àbhaisteach.

9.
Iarrtasan airson Ballrachd

9.1.
Chan fhaod neach no buidheann sam bith a bhith na Bhall mura h-eil an Neach no a’ Bhuidheann sin air iarrtas sgrìobhte airson ballrachd a chuir a-steach san fhoirm a dh’ òrduich na Stiùirichean agus gu bheil na Stiùirichean air gabhail ris an iarrtas. Feumaidh iarrtas a chuir Buidheann a-steach a bhith air a shoidhnigeadh às leth na Buidhne sin.

9.2.
Beachdaichidh an Stiùiriche air tagraidhean gu sgiobalta. Nì na Stiùirichean measadh air gach tagradh gus faighinn a-mach a bheil an tagraiche a’ coileanadh nan slatan-tomhais airson a bhith na Bhall Àbhaisteach no na Bhall Òg.

10.
Clàr nam Ball

Bidh na Stiùirichean ag adhbhrachadh gun tèid clàr de bhuill a chumail a rèir earrann 113 de Achd 2006.

11.
Sanasan agus Conaltradh Eile

11.1.
Faodaidh a’ Chompanaidh fios a thoirt do Bhall ann an cruth cruaidh (air a chur chun an t-seòlaidh a chaidh a thoirt don Bhall sin ann an clàr nam ball, agus air a phostadh no air a lìbhrigeadh le làimh) no ann an cruth dealanach (facs no post-d). Thathas a’ meas gun deach fios a thoirt seachad an latha às deidh an latha a tha e air a lìbhrigeadh le làimh, air a phostadh air facs no air post-d.

11.2.
Faodaidh a’ Chompanaidh conaltradh le Ball tro dhòighean dealanach (a’ gabhail a-steach facs agus post-d) mura h-eil am Ball air iarraidh gun tèid conaltradh bhon Chompanaidh a chuir ann an cruth cruaidh. Faodaidh a’ Chompanaidh fiosan fhoillseachadh tro làrach-lìn fhad ‘s a tha a’ Chompanaidh air innse do Bhuill mu dheidhinn seo agus air ceumannan reusanta a ghabhail gus fios a chuir gu Buill a tha air innse don Chompanaidh nach eil cothrom aca air an eadar-lìn.

12.
Fo-sgrìobhaidhean Ballrachd

12.1.
Feumaidh buill ballrachd ballrachd bliadhnail a phàigheadh.

12.2.
Bidh ballrachdan bliadhnail (ma tha gin ann) air an suidheachadh leis na Buill aig a’ Choinneamh Bhliadhnail. Faodaidh Buill ìrean eadar-dhealaichte a shuidheachadh airson Buill Àbhaisteach agus Buill Òga.

12.3.
Cha bhi còir aig neach no buidheann sam bith a sguireas a bhith na Bhall air ais air ais den ballrachd ballrachd aca.

13.
Sguir Ballrachd

Sguir Ball de bhith na Bhall ma tha:

13.1.
bidh am Ball sin a’ cur fios sgrìobhte a’ leigeil dheth a dhreuchd gu oifis chlàraichte na Companaidh;

13.2.
nach eil am Ball sin a’ coileanadh nan slatan-tomhais ballrachd ann an artaigil 8 tuilleadh;

13.3.
nach do phàigh am Ball sin ballrachd ballrachd bliadhnail airson còrr is sia mìosan agus gu bheil e air co-dhiù aon chuimhneachan sgrìobhte fhaighinn, agus tha na Stiùirichean air co-dhùnadh am Ball sin a chur a-mach;

13.4.
rùn gun tèid am Ball sin a chur a-mach (far a bheil giùlan a’ Bhall sin, nan comas mar Bhall, air droch bhuaidh a thoirt air gnìomhachd èifeachdach a’ Chompanaidh) air aontachadh le rùn sònraichte aig GM (mìnichidh fios mar a leanas: (a (b) na h-adhbharan airson a bheilear a’ moladh) aig a bheil còir aig a’ Bhall a bhith air a chluinntinn;

13.5.
ann an cùis neach fa leth:

13.5.1.
gum fàs an neach sin briste no briste a rèir coltais no gun dèan iad rèiteachadh sam bith leis an luchd-creideis aca; neo

13.5.2
gu bheil an neach sin air bàsachadh (chan eil ballrachd ann an companaidh earranta le barantas comasach a ghluasad); neo

13.6.
ann an cùis Buidhne, bidh a’ Bhuidheann sin a’ dol a-steach gu ionad glacaidh no leaghadh, no air a sgaoileadh no air sgur a bhith ann (chan eil ballrachd ann an companaidh earranta le barantas so-ghluasadach).

14.
Com-pàirtichean

14.1.
Faodaidh daoine fa leth agus buidhnean a tha airson taic a thoirt do na h-Amasan nach eil nam buill den Choimhearsnachd a bhith nan companaich den Chompanaidh (“Com-pàirtichean”). Faodaidh com-pàirtichean a bhith an làthair agus bruidhinn aig MG ach chan fhaod iad pàirt a ghabhail anns na coinneamhan sin airson adhbharan bhòtaidh no cuòram.

14.2.
Chan fhaod neach no buidheann sam bith a bhith na Com-pàirtiche mura h-eil an Neach no a’ Bhuidheann sin air iarrtas sgrìobhte a chuir a-steach airson a bhith na Com-pàirtiche san fhoirm a dh’ òrduich na Stiùirichean agus gu bheil na Stiùirichean air gabhail ris an iarrtas. Feumaidh iarrtas a chuir Buidheann a-steach a bhith air a shoidhnigeadh às leth sin

bottom of page